Disclaimer

Algemeen
Op de toegang tot en het gebruik van deze website van Lab of Plants zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de onderstaande bepalingen en voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik van elk onderdeel of aspect van de Lab of Plants website, ga je akkoord met deze disclaimer. Indien je het niet eens bent met deze bepalingen en voorwaarden, betreedt deze website dan niet.

De verstrekte inhoud is niet bedoeld om ziekten te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen.

Inhoud
Uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie. De informatie op deze website is te goeder trouw door Lab of Plants samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. Lab of Plants is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van deze Lab of Plants website. Lab of Plants garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up to date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.

Noch Lab of Plants, noch de staf, medewerkers, of agenten van Lab of Plants zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. Lab of Plants kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Lab of Plants niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Auteursrechten en handelsmerken
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Lab of Plants of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Het zijn personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website(fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. Verveelvoudiging mag niet worden verkocht met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd, of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is Lab of Plants hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.